Regulamin Tuliluli

Regulamin sklepu internetowego www.tuliluli.eu ważny od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 I Informacje ogólne 

1) Właścicielem sklepu internetowego Tuliluli, znajdującego się pod adresem www.tuliluli.eu (dalej „Sklep”) jest firma 

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów dla dzieci (odzieży dziecięcej i akcesoriów, zabawek, książek, kosmetyków)  za pośrednictwem sieci Internet.

 II        Dane kontaktowe 

Telefon:  czynny w dni robocze w godzinach 9:00-17:00

E-Mail: sklep@tuliluli.eu

 III      Definicje

Strona – serwis internetowy www.tuliluli.eu 

1) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez w ramach którego Zamawiający mają możliwość nabywania produktów. 

2) Produkt – towar oferowany Zamawiającym przez  za pośrednictwem Sklepu. 

3) Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna względnie jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest transakcja. 

4) Zamówienie – oświadczenie Zamawiającego o zakupie produktów oferowanych przez za pośrednictwem Sklepu, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na www.tuliluli.eu, zawierające m.in. dane Zamawiającego /a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Zamawiającego) oraz produkty, które Zamawiający zamierza nabyć. 

5) Transakcja – umowa pomiędzy Zamawiającym a , której przedmiotem jest zakup przez Zamawiającego od produktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego i potwierdzonego przez Sklep. 

6) Płatność – świadczenie pieniężne Zamawiającego dokonywane z tytułu transakcji.

 IV Składanie i realizacja zamówień  

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”). 

2) Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www.tuliluli.eu

3) Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

4) Złożenie zamówienia w Sklepie stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy  a Zamawiającym. 

5) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zdarzeń losowych, informacje o przerwie w realizacji zamówień, zostanie umieszczona na stronie www.tuliluli.eu oraz na profilu firmy Tuliluli w serwisie społecznościowym www.facebook.com/tuliluli.eu 

6) W rozsądnym czasie po zawarciu umowy Sprzedaży, o której mowa w podpunkcie 3) powyżej, Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną.

W przypadku przedpłaty (przelew bankowy lub system Przelewy24) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji równocześnie z potwierdzeniem zrealizowania płatności za towar wraz z kosztami przesyłki.

7) Zamawiający wskazuje: 

a) Zamawiane produkty, 

b) Adres, na jaki mają być dostarczone zamówione produkty, 

c) Sposób dostawy zamówionych produktów, 

d) Sposób płatności za zamówione produkty i za wybrany sposób dostawy. 

8) Zamówione towary zostaną wysłane do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 9) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu: http://www.tuliluli.eu/wysylka. W przypadku zamówień o wartości powyżej 350 zł – wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej jest darmowa. 

10) Ceny produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

11) Obowiązują ceny widoczne przy zdjęciu i opisie zamawianych produktów w chwili złożenia zamówienia. 

12) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13) W przypadku braku w magazynie części produktów objętych Zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do Zamawiającego wiadomość, na adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu zamówienia, z informacją jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Zamawiającego decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający może:

a) zrezygnować z zamówienia;

b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia..

14) W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie bądź wyczerpania zapasów danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za podobną cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w podpunkcie 3) powyżej. 

15) Propozycja Sklepu, o której mowa w podpunkcie 12) powyżej nie jest wiążąca dla Zamawiającego i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku, kwotę otrzymaną za zamówione produkty Sklep niezwłocznie zwraca na konto bankowe Zamawiającego. 

16) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie. 

17)  Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

V Formy płatności 

1)  Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania wg własnego wyboru z następujących form płatności: 

a) ZA POBRANIEM  - Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera; 

b) SERWIS Przelewy24 - za pomocą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych; 

c) PRZELEW BANKOWY –na rachunek:

 

d) SERWIS PayPal - za pomocą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych. 

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

 3) W przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia droga mailową. W razie niedokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać Zamawiającego drogą mailową do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie krótszym niż 10 dni.  Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie , Sklep może anulować Zamówienie w drodze odstąpienia od umowy. 

VI Odbiór przesyłki 

1) Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sklep lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki pokrywa Klient. 

2) Zaleca się, żeby Klient przed potwierdzeniem odbioru w obecności kuriera dokładnie sprawdził czy opakowanie przesyłki jest nienaruszone. Jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie opakowania, zaleca się by Klient zażądał od kuriera sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki z jego podpisem. Jeśli opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sklep telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3) Klient, w przypadku stwierdzenia, że: 

 a) zawartość przesyłki nie jest zgodna z Zamówieniem lub

 b) towar jest uszkodzony 

zobowiązany jest jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. 

4) Jeżeli Klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór zamówionych towarów o 14 dni, Sklep uzna, że Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość /zgodnie z postanowieniami Ustawy z 30 maja 2014 r. i zwróci mu uiszczona kwotę zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w niniejszym Regulaminie. 

5) Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje: 

a) obciążeniem Klienta kosztami zwrotu przesyłki do nadawcy oraz ponownego jej nadania /o ile Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania/. 

b) Obciążeniem Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy, jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

VII Reklamacje 

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres: sklep@tuliluli.eu

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer zamówienia etc.).  

3) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:

 

4) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia. 

5) Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru. 

6) Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia jego żądań. 

7) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. 

8) Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

9) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep w zależności od sposobu załatwienia reklamacji odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII Odstąpienie od umowy zawartej na odległość 

1) Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Tuliluli S.C. Joanna Kępka Szymon Ratajczak o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia - pismo wysłane na adres:

 

lub pocztą elektroniczną na adres:

sklep@tuliluli.eu

3) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli 14 dni, licząc od daty otrzymania towaru.

 IX Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

1) W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Zamawiającemu  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

2) Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z odstąpieniem od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Zamawiającego. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Zamawiającego nie są zwracane.

3) Zwrotu produktów należy dokonywać na adres:

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle zwracane produkty przed upływem 14 dni. 

4) Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów (koszty przesyłki), przy czym powinien mieć na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie niezniszczonym. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Zamawiającego. 

5) Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki, Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Zamawiającego uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. 

6) Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadku: 

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub  ściśle związana z jego osobą np. wyprodukowana lub sprowadzona na jego zamówienie.

  X Dane osobowe 

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest T

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.tuliluli.eu sa przetwarzane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia.

3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji złożonego przez Zamawiającego Zamówienia. 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Zamawiającego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@tuliluli.eu 

5) Dane osobowe Zamawiającego są przekazywane firmom świadczącym usługi transportowe, współpracujące ze Sklepem, w szczególności: 

a) Siódemka SA; ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa; KRS 0000322558. 

b) Poczta Polska SA; ul. Stawki 2; 00-940 Warszawa; KRS: 0000334972. 

6) Dane osobowe Zamawiającego dokonującego płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności:

a) PayPro SA; ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań; KRS: 0000347935, właściciela serwisu Przelewy24.

 b) Paypal Polska Sp. z o.o.; ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa; KRS: 0000289372

XI Zmiany Regulaminu

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących: 

a) zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa; 

b) zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych. 

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.tuliluli.eu 

3) Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem i tym samym zlikwidować swoje Konto. Wypowiedzenie umowy ze Sklepem i związana z tym likwidacja Konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

4) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia). 

5) Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa pkt III 3) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. 

XII.     Postanowienia końcowe  

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.tuliluli.eu z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści. 

2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepemjest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.